activity indicator
6) Քաղաքականության իրականացման, մոնիթորինգի և վերանայման ուղիներ.

- քաղաքականության ձևակերպում պաշտոնական փաստաթղթի տեսքով և հաստատում բուհի գիտական խորհրդի կողմից,

- քաղաքականության իրականացման համար պատասխանատու պաշտոնա­տար անձի (ռեկտոր, պրոռեկտոր) որոշում և պարտակա­նությունների սահմանում,

- քաղաքականության մոնիթորինգի և վերանայման համար պատաս­խանատու մարմնի (գիտական խորհուրդ, ստրատեգիական պլանա­վորման հանձնաժո­ղով) որոշում, մոնիթորինգի և վերանայման ընթացակարգերի սահմանում: