activity indicator
3. ՌԵՅԹԻՆԳԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ՀԱՇՎԱՐԿԸ

3.1. Մասնագիտության ուսումնական պլանում ընդգրկված դասընթացների գնահատման ձևը:

3.2. Կիսամյակի ընթացքում քննական առարկայից, կուրսային նախագծից, կուրսային աշխատանքից, պրակտիկայից, ամփոփիչ ատեստավորման քննությունից, ավարտական աշխատանքի և մագիստրոսական ատենախոսության պաշտպանությունից ուսանողի  հավաքած միավորների առավելագույն գումարը (չափորոշիչ ռեյթինգը) կազմում է 100 միավոր:

3.3. Առարկայի չափորոշիչ ռեյթինգի բաղադրիչները:

3.4. Առարկայի փաստացի ռեյթինգը որոշվում է չափորոշիչ ռեյթինգի թվարկված բաղադրիչներից ունեցած փաստացի ռեյթինգային միավորների գումարով:

3.5. Ռեյթինգային միավորների համապատասխանեցումը գնահատման ավանդական ևտառաթվային սանդղակներին:

3.6. Ուսանողի կիսամյակային, ուսումնական տարվա, ուսումնառության ամբողջ ժամանակահատվածի արդյունարար ռեյթինգը որոշումը:

3.7. Կիսամյակային, ուսումնական տարվա, ուսումնառության ամբողջ ժամանակահատվածի արդյունարար ռեյթինգները միջինացված ինտեգրալ մեծություններ են՝ 40-100 միավորի սահմաններում՝ ըստ ուսանողների առաջադիմության ցուցանիշների: Արդյունարար ռեյթինգով և միջին որակական գնահատականով (ՄՈԳ) կատարվում է ուսանողների տարակարգումն ըստ առաջադիմության: