activity indicator
Գլխավոր էջ Ուսանողների գնահատման համակարգեր Ուսանողների գնահատման ՀՊՃՀ ռեյտինգային համակարգ 5. ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆԱՐԱՐ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ
5. ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆԱՐԱՐ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ

5.1. Ուսանողների գիտելիքների միջանկյալ և վերջնական գնահատման ժամկետները

5.2. Միջանկյալ ստուգումների, ամփոփիչ ստուգարքների և քննությունների իրականացման ձևը (որպես կանոն՝ գրավոր) և բովանդակությունը որոշում է առարկան դասավանդող ամբիոնը: Առարկայի ստուգողական բաղադրիչների կառուցվածքը, բովանդակությունը՝ համապատասխան ռեյթինգային միավորներով, և իրականացման ձևն ու ժամանակացույցը կիսամյակի սկզբում պարտադիր տրամադրվում են ուսանողներին: Միջանկյալ ստուգումների և ամփոփիչ քննությունների տոմսերի բովանդակությունը, որպես կանոն, չեն կրկնվում:

5.3. Ստուգարքների իրականացման գործընթացը

5.4. Քննաշրջանի իրականացման գործընթացը

5.5. Ուսանողների կողմից միջանկյալ ստուգումների, կուրսային աշխատանքների, կուրսային նախագծերի, պրակտիկաների, ստուգարքների և ամփոփիչ քննությունների հանձման արդյունքների բողոքարկումը իրականացվում է համաձայն «Ուսանողների գիտելիքների գնահատման բողոքարկման ընթացակարգ»-ի:

5.6. Պարտքերի մարման գործընթացը

5.9. Կիսամյակի արդյունքում գերազանցիկ է համարվում այն ուսանողը, ով բոլոր քննական առարկաներից, կուրսային նախագծերից, կուրսային աշխատանքներից և պրակտիկաներից առանց վերահանձնման հավաքել է ”գերազանց” գնահատականին համապատասխանող ռեյթինգային միավորներ: 

5.10. Շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորումն իրականացվում է համաձայն ՀՀ Կրթության և գիտության  նախարարի 2011թ. հոկտեմբերի 31-ի թիվ 1197-Ն հրամանով հաստատված «ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման անցկացման» կարգի:

5.11. Ուսանողների գիտելիքների գնահատման ռեյթինգային համակարգի արդյունքների    գրանցման  համար անհրաժեշտ ձևաթերթերը մշակում և ամբիոններին  տրամադրում է ԾՄՎ-ն: