activity indicator
2. Երկփուլ համակարգը

Երկու փուլերի` բակալավրիատի և մագիստրատուրայի վրա հիմնված համակարգը ներդրվել է ՀՀ “Բարձրագույն կրթության և հետբուհական մասնագիտական կրթությանմասին”  օրենքով (2004թ.), համաձայն որի բոլոր պետական համալսարանները ներկայացնում են բակալավրի և մագիստրոսի որակավորման ծրագրեր: Նախատեսված էր բոլոր համասարանների, ներառյալ մասնավոր հաստատությունների, անցումը երկփուլ համակարգի: