activity indicator
Կիրառական մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի ֆակուլտետ

Նպատակ 1

Զարգացնել ֆակուլտետի ուսանողական համակազմը` աշխատուժի շուկայի պահանջներին համահունչ` ընդլայնելով ֆակուլտետի կրթական առաջարկը եվ մուտքային հնարավորությունները:

Խնդիր 1.1  Ապահովել ընդունելության քանակական և որակական ցուցանիշների բարելավումը` ֆակուլտետի դիմորդների հոսքի կայունացման և ընդունելության այլընտրնքային հնարավորությունների արդյունավետ օգտագործման միջոցով:
Խնդիր 1.2  Ձեռնարկել միջոցներ ֆակուլտետի ուսանողական համակազմի հետագա աճի համար` ձգտելով բակալավրական, մագիստրոսական և ասպիրանտական կրթական ծրագրերով բաղադրիչների մեծացմանը և ուսանողների հեռացումների նվազեցմանը:
Խնդիր 1.3  Ընդլայնել ֆակուլտետի մասնակցությամբ և գործընկեր կազմակերպությունների օժանդակությամբ կազմակերպվող պահանջարկված հավաստագրային դասընթացների ընտրանին` ուսանողների և արտաքին ունկընդիրների ներգրավմամբ:


Նպատակ 2

Բարձրացնել ֆակուլտետի կողմից իրականացվող կրթական ծրագրերի եվ ընդհանուր ճարտարագիտական կրթության դասընթացների ուսուցման որակն ու արդյունավետությունը` որակի ապահովման եվրոպական (ENQA) չափանիշներին համապատասխան:

Խնդիր 2.1  Իրականացնել ուսուցման որակի գնահատման ֆակուլտետային համակարգ` որակի ապահովման համալսարանական պահանջներին և չափանիշներին համապատասխան:
Խնդիր 2.2  Նախաձեռնել ֆակուլտետում իրականացվող բոլոր կրթական ծրագրերի կառուցվածքային և բովանդակային վերանայման և նոր ծրագրերի մշակման փուլային գործընթաց` շրջանավարտների կոմպետենցիաներով ուղղորդված Թյունինգյան մեթոդաբանության պահանջներին և որակի ապահովման Եվրոպական չափանիշներին համապատասխան:
Խնդիր 2.3  Բարձրացնել դասավանդման և ուսումնառության որակն ու արդյունավետությունը ֆակուլտետում` ուղենիշ ունենալով շրջանավարտների ակնկալվող կոմպետենցիաների լիարժեք ձեռքբերումն ու ծառայողականության բարձրացումը:
Խնդիր 2.4  Նախապատրաստել ֆակուլտետի կրթական ծրագրերը որակի արտաքին գնահատման և հավատարմագրման գործընթացներին` բարձրագույն կրթության որակի հավաստման պետական չափանիշներին համապատասխան:


Նպատակ 3

Ապահովել ֆակուլտետի կադրային ներուժի պլանաչափ համալրումն եվ շարունակական մասնագիտական կատարելագործումը, կառավարման ապակենտրոնացումն ու արդյունավետության բարձրացումը:

Խնդիր 3.1  Պլանավորել և իրականացնել ֆակուլտետի դասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմերի փուլային համալրումը և բարելավումը` ուղենիշ ունենալով թողարկող մասնագիտության լիարժեք կադրային ապահովումը:
Խնդիր 3.2  Ապահովել դասախոսների կատարելագործման գործընթացի պլանավորումը և շարունակական ընթացքը:
Խնդիր 3.3  Բարձրացնել ֆակուլտետի կառավարման արդյունավետությունը` հաստիքապլանավորման և կազմակերպական կառուցվածքի բարելավման, ամբիոնների և ուսանողական կազմերի դերակատարության մեծացման, ինֆորմացիոն բազայի զարգացման միջոցով:
Խնդիր 3.4  Ֆակուլտետում իրականացնել կոռուպցիոն ռիսկերի, մասնավորապես գիտելիքների սուբյեկտիվ գնահատումն ու հովանավորչությունը  կանխարգելող համալիր միջոցառումներ` համալսարանի հակակոռուպցիոն քաղաքականության իրականացման շրջանակներում:


Նպատակ 4

Զարգացնել ֆակուլտետի կրթական եվ հետազոտական ծրագրերի լաբորատոր բազան եվ բարելավել դրանց իրականացման տեխնիկական պայմանները` որակի ապահովման սահմանային չափանիշներին համապատասխան:

Խնդիր 4.1  Գնահատել ֆակուլտետի ուսումնալաբորատոր բազայի առկա վիճակը, սահմանել դրանց ստեղծման և զարգացման առաջնությունները հնգամյա կտրվածքով:
Խնդիր 4.2  Մշակել ուսումնալաբորատոր բազայի զարգացման հնգամյա ծրագիր և ապահովել նրա իրականացումը` օգտագործելով նաև պարտնյոր կազմակերպությունների հնարավորությունները:
Խնդիր 4.3  Բարելավել ուսումնական գործընթացի իրականացման նյութատեխնիկական պայմանները:


Նպատակ 5

Հասնել ֆակուլտետի արտաքին ֆինանսական ներհոսքի ստեղծմանը, դրա մեծացմանը եվ ռեսուրսների օգտագործման արդյունավետության բարձրացմանը:

Խնդիր 5.1  Ներմուծել ֆինանսական ռեսուրսների երկարաժամկետ պլանավորում, սահմանելով հատկացումների ռազմավարական գերակայություններ:
Խնդիր 5.2  Մեծացնել դեպի ֆակուլտետ ֆինանսական ներհոսքը և բազմազանեցնել դրա աղբյուրները:
Խնդիր 5.3  Բարձրացնել ֆինանսական և նյութական ռեսուրսների կառավարման և օգտագործման արդյունավետությունը:


Նպատակ 6

Ապահովել ֆակուլտետի ինֆորմացիոն ռեսուրսների շարունակական զարգացումը եվ ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ընդլաայնված կիրառումը ուսումնական« հետազոտական եվ կառավարման գործընթացներում:

Խնդիր 6.1  Շարունակել ֆակուլտետի ինֆորմացիոն ռեսուրսների զարգացումը և ապահովել դրանց մատչելիությունը` նորաստեղծ ու վերափոխվող կրթական ծրագրերի և հետազոտական նախագծերի տեղեկատվական կարիքներին համապատասխան:
Խնդիր 6.2  Ապահովել քոմփյութերային աջակցությամբ (էլեկտրոնային) ուսուցման աստիճանական ներդրումը ֆակուլտետի բոլոր դասընթացներում և գիտելիքների գնահատման գործընթացներում:
Խնդիր 6.3  Զարգացնել ֆակուլտետի ինֆորմացիոն ենթակառուցվածքը ուսումնական, հետազոտական և կառավարման գործընթացների զարգացման կարիքներին համահունչ:


Նպատակ 7

Ապահովել ֆակուլտետի գիտական ներուժի կայուն զարգացումը, հետազոտությունների ինովացիոն-կիրառական կողմնորոշումը:

Խնդիր 7.1  Ապահովել համալսարանի հետազոտողի ծրագրի (ասպիրանտուրայի) մաթեմատիկական բաղադրամասի կայուն զարգացումը` ուղենիշ ունենալով ֆակուլտետի գիտամանկավարժական ներուժի համալրումը և ասպիրանտուրայի մաթեմատիկ շրջանավարտների ծառայունակության բարձրացումը:
Խնդիր 7.2  Նպաստել ֆակուլտետի հիմնական գիտական ուղղությունների համակարգված զարգացմանը, դասախոսական կազմի և ասպիրանտների հետազոտական նախագծերում ներգրավվածության ընդլայնմանը:


Նպատակ 8

Ընդլայնել եվ բազմազանեցնել ֆակուլտետի արտաքին կապերը մասնագիտական հիմնական ուղղություններով եվ ներգրավումը միջազգային համագործակցության ծրագրերում բոլոնիայի համատեքստում:

Խնդիր 8.1  Ընդլայնել և խորացնել գործընկերային կապերը ֆակուլտետի գործընկեր կազմակերպությունների հետ:
Խնդիր 8.2  Ապահովել ֆակուլտետի ակտիվ մասնակցությունն ու նախաձեռնողական դերակատարությունը համալսարանի միջազգային համագործակցության ծրագրերում Բոլոնիայի գործընթացի համատեքստում:
Խնդիր 8.3  Հասնել ֆակուլտետի զարգացման ծրագրերում շրջանավարտների և այլ արտաքին հովանավորների ներդրումների մեծացմանը, ֆակուլտետի հանրային վարկանիշի և դրական իմիջի ամրապնդմանը: