activity indicator
Համալսարանի խորհուրդը՝

• հաստատում է որակի ապահովման բուհական քաղաքականությունը, որակի շարունակական բարձրացման ռազմավարությունը, բուհի տարեկան հաշվետվության շրջանակներում քննարկում է որակի ապահովման գործընթացների արդյունքները և առաջադրում բարելավման խնդիրներ: