activity indicator
Համալսարանի գիտական խորհուրդը՝

• իրականացնում է որակի ապահովման ներբուհական գործընթացների արդյունքների և գիտական խորհրդի որակի ապահովման հանձնաժողովի եզրակացությունների քննարկումն ու հաստատումը,