activity indicator
Համալսարանի պրոռեկտոր(ներ)ը`

• իրականացնում է որակի ապահովման բուհական համակարգի օպերատիվ կառավարումն ու վերահսկումը,
• ապահովում է գործառնական կապերն ու փոխգործակցությունը ներգրավված հիմնական կառույցների, մասնավորապես` ֆակուլտետների միջև, որակի ապահովման մասնագիտացված կառույցի, ծրագրա-մեթոդական վարչության և բուհական այլ` առնչվող ստորաբաժանումների միջև:
• հաստատում է որակի ապահովման/գնահատման ընթացակարգերը, կրթական ծրագրերի բուհական ստանդարտներն ու որակավորման պահանջները, որակի ապահովմանն առնչվող կանոնակարգային և նորմատիվային այլ փաստաթղթեր: