activity indicator
Գիտական խորհրդի որակի ապահովման հանձնաժողովը`

• հանդես է գալիս որպես փորձագիտական և վերահսկողական մարմին` գնահատելու համար որակի ապահովման ընթացակարգերի և չափանիշների համապատասխանությունն ընդունված չափորոշիչներին,
• նախապատրաստում և գիտական խորհրդի հաստատման է ներկայացնում որակի ապահովման վերաբերյալ կանոնակարգային, ընթացակարգային և չափորոշիչ փաստաթղթերը: