activity indicator
Ծրագրա-մեթոդական վարչությունը`

• ապահովում է կրթական ծրագրերի մշակման և իրականացման որակի հսկողությունը և ստուգում դրանց համապատասխանությունը սահմանված ստանդարտներին,
• կոորդինացնում և վերահսկում է ուսումնական ստորաբաժանումներում կրթական ծրագրերի որակի ապահովման գործառույթների և ընթացակարգերի իրականացումը,
• կազմակերպում է բուհի ինքնագնահատման գործընթացը և հաջորդող գործողությունների պլանավորումն ու վերահսկումը: