activity indicator
Գլխավոր էջ Այլ փաստաթղթեր և նյութեր Եվրոպական բարձրագույն կրթական տարածքի որակի ապահովման ստանդարտներ և ուղենիշներ
Եվրոպական բարձրագույն կրթական տարածքի որակի ապահովման ստանդարտներ և ուղենիշներ

Բարձրագույն կրթության որակի ներքին ապահովման Եվրոպական չափորոշիչներն են` (ENQA ստանդարտի 1-ին բաժին).

1.1.   Որակի ապահովման քաղաքականություն և ընթացակարգեր,
1.2.   Կրթական ծրագրերի / որակավորումների հաստատում, մոնիթորինգ և պարբերական վերանայում,
1.3.   Ուսանողների գնահատում,
1.4.   Դասախոսական կազմի որակի ապահովում,
1.5.   Ուսումնական ռեսուրսներ և օժանդակ ծառայություններ,
1.6.   Տեղեկատվական համակարգեր,
1.7.   Արտաքին տեղեկատվություն բուհերի կրթական ծրագրերի և շնորհվող որակավորումների վերաբերյալ:

Բարձրագույն կրթության որակի արտաքին ապահովման Եվրոպական չափորոշիչներն են` (ENQA ստանդարտի 2-րդ բաժին).

2.1.  Որակի ներքին ապահովման ընթացակարգերի կիրառում,
2.2.  Որակի արտաքին ապահովման գործընթացի զարգացում,
2.3.  Որոշումների ընդունման չափանիշներ,
2.4.  Գործընթացների համապատասխանությունը նպատակներին,
2.5.  Հաշվետվություն,
2.6.  Հաջորդող ընթացակարգեր,
2.7.  Պարբերական վերլուծություններ,
2.8.  Համակարգի վերլուծություն: