activity indicator
Գլխավոր էջ Հետազոտողի (ասպիրանտական) ծրագրեր Հետազոտողի ծրագրին վերաբերող ՀՀ ԿԳ նախարարության նորմատիվային փաստաթղթեր
Հետազոտողի ծրագրին վերաբերող ՀՀ ԿԳ նախարարության նորմատիվային փաստաթղթեր
  1. ՀՀ Կառավարության 2001թ. հուլիսի 20-ի հ. 662 որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետությունում ասպիրանտուրայում և դոկտորանտուրայում ուսուցման կարգ:
  2. ՀՀ  կրթության և գիտության նախարարի 2006 թվականի սեպտեմբերի 15-ի հ. 740-Ն հրամանով հաստատված Հայաստանի Հանրապետությունում ասպիրանտուրայի ընդունելության կարգ:
  3. ՀՀ կառավարության 2007թ. ապրիլի 26-ի հ. 581-Ն որոշմամբ հաստատված Ասպիրանտուրայի դիմորդների հետ կնքվող պայմանագրի օրինակելի ձևը:
  4. ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 2010 թվականի հուլիսի 21-ի N 1167-Ն հրամանի համաձայն Հայաստանի Հանրապետությունում բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության երրորդ աստիճանում կրեդիտային համակարգի ներդրման մասին: