activity indicator
Լավագույն փորձի օրինակ

Խումբ ______________

________________________________________________________________________________                 

       (անուն, հայրանուն, ազգանուն)

Հեռախոս__________________________, բջջ. ________________________________________   

e-Mail  _________________________________                                                                            

Հետազոտողի ուսումնառության անհատական ծրագիր

Մասնագիտություն ( դասիչ             )__________________________________________________

 

Թվանիշ

Մոդուլ / Կիսամյակ

Կրեդիտ

I

II

III

IV

V

VI

Հումանիտար կրթամաս

10

4

6

0

0

0

0

 

Օտար լեզու

2

2

 

 

 

 

 

 

Գիտության փիլիսոփայություն և մեթոդաբանություն

2

 

2

 

 

 

 

 

Մանկավարժություն և հոգեբանություն

2

2

 

 

 

 

 

 

Ակադեմիական գրագրություն օտար լեզուներով

2

 

2

 

 

 

 

 

Գիտական գրագրություն և աշխատանքների ձևակերպում

2

 

2

 

 

 

 

Ընդհանուր պատրաստվածության կրթամաս

12

6

4

2

0

0

0

 

Ուսուցման նոր տեխնոլոգիաներ

2

2

 

 

 

 

 

 

Գիտական հետազոտությունների մեթոդաբանություն և գործիքակազմ

2

2

 

 

 

 

 

 

Նախագծերի մշակում և կառավարում

2

 

2

 

 

 

 

 

Հետազոտական աշխատանքների կազմակերպում

2

 

2

 

 

 

 

 

Ինտելեկտուալ սեփականության իրավունք և պատենտագիտություն

2

 

 

  2

 

 

 

 

Ընտրովի դասընթաց ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների դասընթացների   ցանկից

2

2

 

 

 

 

 

Մասնագիտական պատրաստվածության կրթամաս

18

5

3

5

5

0

0

 

Մասնագիտական պարտադիր դասընթաց - 1

3

 

3

 

 

 

 

 

Մասնագիտական պարտադիր դասընթաց –2

3

 

 

3

 

 

 

 

Մասնագիտական պարտադիր դասընթաց - 3

3

 

 

 

3

 

 

 

Մասնագիտական ընտրովի դասընթաց - 1

2

2

 

 

 

 

 

 

Մասնագիտական ընտրովի դասընթաց - 2

2

 

 

2

 

 

 

 

Մասնագիտական ընտրովի դասընթաց - 3

2

 

 

 

2

 

 

 

Մաթեմատիկայի ընտրովի դասընթաց - 4

3

3

 

 

 

 

 

Պրակտիկաներ

4

0

0

0

2

2

0

 

Մանկավարժական պրակտիկա - 1

2

 

 

 

2

 

 

 

Մանկավարժական պրակտիկա - 2

2

 

 

 

 

2

 

Հետազոտական աշխատանք

121

15

17

22

22

24

21

 

Գիտական սեմինարներ և աշխատաժողովներ

8

 

2

2

2

2

 

 

Գիտահետազոտական աշխատանք և ատենախոսության կատարում

113

15

15

20

20

22

21

Ատեստավորումներ

15

0

2

2

2

4

5

 

Որակավորման ստուգարք ինֆորմատիկայից

2

 

2

 

 

 

 

 

Որակավորման քննություն օտար լեզվից

2

 

 

2

 

 

 

 

Որակավորման քննություն փիլիսոփայությունից

2

 

 

 

2

 

 

 

Որակավորման քննություն մասնագիտությունից - 1

2

 

 

 

 

2

 

 

Որակավորման քննություն մասնագիտությունից - 2

2

 

 

 

 

2

 

 

Եզրափակիչ ատեստավորում

5

 

 

 

 

 

5

 

Ընդամենը

180

30

32

31

31

30

26

Ասպիրանտ`       ստորագրություն _________________________              

ամսաթիվ _________________  201_ թ.